[உபுண்டு தமிழகம்]ஜான்டி ஜேகலோப் - Jaunty Jackalope

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Nov 4 02:38:45 GMT 2008


வணக்கம்

உபுண்டு 9.04 வெளியீட்டிற்கு ஜான்டி ஜேகலோப் - Jaunty Jackalope என்று பெயர்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081104/3cf930bb/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list