[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]"பயனரின் பார்வையில் - உபுண்டு"

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Jun 30 01:48:16 BST 2008


2008/6/29 Sri Ramadoss M <shriramadhas at gmail.com>:

>
> முதலில் வேண்டிய விவரங்களின் தலைப்பினைத் தீர்மானிக்கலாம். பின்னர் யார்
> எழுதுவது என்று தீர்மானிக்கலாம். இதற்கென ஒரு மடலாடற் குழுவை ஏற்படுத்தலாம்.
>
>
http://ubuntu-tam.org/mailman/listinfo/payanarin-paarvaiyil_ubuntu-tam.org-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080630/4992ac0f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list