[உபுண்டு தமிழகம்]மென்பொருள் ஏக போகத்தை எதிர்த்து

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Sep 23 08:03:23 BST 2007


அணுகவும்,

http://www.gnu.org/philosophy/fighting-software-patents.ta.html

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list