[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

Sriram P tosriram09 at yahoo.com
Sat Sep 22 07:31:21 BST 2007


Thanks and sorry for the delayed response. I will keep up from the next week.

Sriram.

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com> wrote: வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்
 தேதி: 23-09-07

 நேரம்: இந்திய நேரம் இரவு 9.00 மணி

 வழங்கி: irc.freenode.net
 à®
ரங்கு: #ubuntu-tam
 இணைப்பு:  http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=இணையக்_கூடல்/23-09-07 
 உதவிக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972 


-- 
à®
ன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு! -- 
Ubuntu-tam mailing list
Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam


       
---------------------------------
Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070921/13200caf/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list