[உபுண்டு தமிழகம்]தேவையைத் தீர்மானிப்பது யார்?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Sep 20 15:10:41 BST 2007


வணக்கம்,

தேவையைத் தீர்மானிப்பது  யார்? : 
http://tamil.sify.com/columns/fullstory.php?id=14529977

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list