[உபுண்டு தமிழகம்]http://ubuntu-tam.org/ தெரிவதில் சிக்கல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Sep 16 11:55:29 BST 2007


On Wednesday 12 Sep 2007 8:14:28 pm ஆமாச்சு wrote:
> தளம் மீட்கப் பட்டு, தற்சமயம் விகி பக்கத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் படிக்கு
> மாற்றப் பட்டுள்ளது

பாருங்க  இப்போ!  http://ubuntu-tam.org

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list