[உபுண்டு தமிழகம்]மென்விடுதலை நாளை முன்னிட்டு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Sep 13 06:37:36 BST 2007


மென்விடுதலை  நாளை  முன்னிட்டு, ஷட்டல் வொர்த்துடனான நேர்காணல்

சொடுக்கவும்: http://www.archive.org/details/Mark_Shuttleworth_SFD

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list