[உபுண்டு தமிழகம்]ப்ளூடூத்?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Sep 7 12:38:20 BST 2007


On Friday 07 Sep 2007 5:03:40 pm you wrote:
> how bluetooth working.
>
>

தங்கள் கேள்வியைத் தெளிவாகச் சொல்லுங்களேன்?


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list