[உபுண்டு தமிழகம்]அரிச்சுவடி..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Sep 7 13:52:25 BST 2007


வணக்கம்,

அணுகவும்: http://arichuvadi.nrcfosshelpline.in/web/

பிழைகளைச் சுட்டவும்.. கருத்துக்களை அறியத் தரவும்...

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list