[உபுண்டு தமிழகம்]மென்பொருட்கள் ஏன் கட்டற்று இருக்க வேண்டும் - 1

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Sep 7 08:07:40 BST 2007


ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மேனின் மென்பொருட்கள் ஏன் கட்டற்று இருக்க வேண்டும், பகுதி-1

அணுகவும்: http://nrcfosshelpline.in/Suzhi/மென்பொருள்_ஏன்_கட்டற்று_இருக்க_வேண்டும்

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list