[உபுண்டு தமிழகம்]சிபிஃயில் கட்டற்ற மென்பொருள்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Tue Sep 4 08:41:12 BST 2007


விடுதலையை  விரும்புவோம்:
http://tamil.sify.com/columns/fullstory.php?id=14516142

மென்நுகர் நியதிகள் - http://tamil.sify.com/columns/fullstory.php?id=14521105

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070904/883bfa9a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list