[உபுண்டு தமிழகம்]பங்கி பைஸ்டி போட்டி

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat May 19 05:38:58 BST 2007


Summary: பங்கி பைஸ்டி போட்டி
Organizer: ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>
Location: மயிலாப்பூர்
Start Date: 2007-05-19
Start Time: 19:15
End Date: 2007-05-19
End Time: 20:15
Details:
இடம்: மயிலை கபாலீஸ்வரர் குளக்கரை அருகே. விவரங்களுக்கு: 99 40 43 46 79
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/calendar
Size: 1298 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070519/8946ae6d/attachment.icz 


More information about the Ubuntu-tam mailing list