[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat May 19 05:49:42 BST 2007


Summary: உபுண்டு தமிழ் குழும வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..
Organizer: ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com>
Location: #ubuntu-tam (irc.freenode.net)
Start Date: 2007-05-20
Start Time: 20:00
End Date: 2007-05-20
End Time: 21:00
Recurs: Weekly
Frequency: 1
Repeats forever
Details:
விவரங்களுக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972


பி.கு: கேமெயிலிருந்து அனுப்பப் படுகிறது...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/calendar
Size: 1295 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070519/196bdeed/attachment.icz 


More information about the Ubuntu-tam mailing list