[உபுண்டு தமிழகம்]அறிமுகம்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 30 03:02:24 BST 2007


On 6/25/07, உபுண்டு தமிழ் குழுமம் <ubuntu.thamizh at gmail.com> wrote:
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Ram Kumar <ramkumar.ka at gmail.com>
>
>  Hi,
>
>
>
> I am very happy seeing your mail. Right now I have no utility to type on
> Thamil, also I don't know Thamil typing.
>
>
>
> I am interested in open source related OS such as Linux. Open source is
> helping every body in technical knowledge growth.
>
>
>

இது குறித்த கேள்விகளும் விளக்கங்களும் நமது
உபுண்டு<http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D>மற்றும்
கேயுபுண்டு<http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25A3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2581/%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D>
களுக்கான  கேள்வியும் பதிலும்  பக்கங்களில்  காணலாம்.

நன்றி

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070630/77888d18/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list