[உபுண்டு தமிழகம்]அறிமுகம்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 30 03:05:56 BST 2007


On 6/30/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> இது குறித்த கேள்விகளும் விளக்கங்களும் நமது உபுண்டு<http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D>மற்றும்
> கேயுபுண்டு<http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25A3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2581/%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25AF%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25B2%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D>
> களுக்கான  கேள்வியும் பதிலும்  பக்கங்களில்  காணலாம்.
>
> நன்றி
>
>
மேற்கண்ட வரிகளில் கிடைக்கும் மீயிணைப்புகள்  பழுதடைந்துள்ளன.

கேயுபுண்டு கேள்வியும்
பதிலும்<http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D>:
http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/
கேயுபுண்டு/கேள்வியும்_பதிலும்

உபுண்டு கேள்வியும்
பதிலும்<http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D>
:
http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/கேள்வியும்_பதிலும்

நன்றி
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070630/6b088fa5/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list