[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழில் தொழில்நுட்ப விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல்..

Manickkavasakam RR manikk.h at gmail.com
Thu Jan 11 07:00:41 GMT 2007


check this site - links not working properly
http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/முனையம்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070111/0c12e9b1/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list