[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழ் சொல் அளவு

siva karuppiah sivakg2000 at gmail.com
Thu Dec 13 06:34:32 GMT 2007


வணக்கம்
இத்துடன் தமிழ் சொல் அளவு கான்பதர்கான நிரலை இனைதுள்ளேன் பதிவிறக்கி கொள்ளவும்

நன்றி
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071213/f91ec62a/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: sub_str.py
Type: text/x-python
Size: 0 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071213/f91ec62a/attachment.py 


More information about the Ubuntu-tam mailing list