[உபுண்டு தமிழகம்]மனனிக்கவும்

siva karuppiah sivakg2000 at gmail.com
Thu Dec 13 06:44:39 GMT 2007


முந்தய கோப்பு தவறான இனைப்பாகும்
இதுவே சரியான இனைப்பாகும்
தவறுதலுக்கு மன்னிக்கவும்
நன்றி
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071213/8391af99/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: text_len.py
Type: text/x-python
Size: 429 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071213/8391af99/attachment.py 


More information about the Ubuntu-tam mailing list