[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு கேள்விகள்

Rathan Raja Rajendren rathan.ram at gmail.com
Wed Apr 25 06:39:58 BST 2007


ஆமாச்சு,

கம்பியில்லா மின்னட்டையை நிறுவிவிட்டேன். இனி தமிழ் எழுத்துக்களை எப்படி கொண்டு
வருவது. இ-கலப்பையை தவிர வேரு எதாவது வழி உண்டா.

ராமன்ராஜ்,

I am not sure which distro i am using. Infact i dunno what is distro first
of all :)

ரத்தன்
http://rathan.wordpress.com
====================
Stay Hungry ! Stay Foolish !

On 4/24/07, Ramanraj K <ramanraj.k at gmail.com> wrote:
>
> Which distro are you using?  Feisty Fawn appears to have excellent
> wifi support - a report about it is at
> http://www.michaellarabel.com/?k=blog&i=129  BTW, I just upgraded to
> the ubuntu 7.04 - the only issue is you would have to download about
> 600 MB to do the upgrade.
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070425/71689d1d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list