[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டு_தமிழ்]கான்வர்சேஷன் - ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னு...

vikram balaji tayirvadai.vikram at gmail.com
Sat Apr 21 16:59:26 BST 2007


really useful.

On 4/21/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> On 4/20/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> > இன்று காலை தவறுதலாக விசைகளை அழுத்தியதில் அறியக் கிடைத்தது...
> >
> > http://ubuntuforums.org/g/images/150685/large/1_konversation.png
> >
> > கான்கொயரர் சாளரத்திற்குள் சாளரங்கள்...
> >
> > View  --> Split View..
> >
> > மற்ற உலாவிகளில்??
>
> பயர்பாக்சுக்கு இவற்றைப் பாருங்கள் :
>
> http://blog.codedread.com/archives/2007/03/10/split-view-in-firefox/
> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3275
> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4287
>
> நான் இனிமேலதான் போட்டுப் பார்கனும்.
>
> ~சேது
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070421/d108311a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list