[உபுண்டு தமிழகம்]கான்வர்சேஷன் - ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Apr 20 04:08:56 BST 2007


அது கான்கொயரர் ங்க ! ;-)

On 4/20/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> இன்று காலை தவறுதலாக விசைகளை அழுத்தியதில் அறியக் கிடைத்து...
>
> http://ubuntuforums.org/g/images/150685/large/1_konversation.png
>
> கான்கொயரர் சாளரத்திற்குள் சாளரங்கள்...
>
> View  --> Split View..
>
> மற்ற உலாவிகளில்??
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070420/ec11fb85/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list