[உபுண்டு தமிழகம்]கேயுபுண்டு நிறுவும் முறை..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 14 17:20:52 BST 2007


1) http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=408590
2) http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=409311

மேற்கண்ட வரிசையில் இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070414/d45fc237/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list