[உபுண்டு தமிழகம்]கேயுபுண்டு நிறுவும் முறை..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Apr 14 17:07:00 BST 2007


வணக்கம்..

பார்க்க:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2452451

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=408590

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070414/ff1d6c9d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list