[உபுண்டு தமிழகம்]Thamizh has Tagged you! :)

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Apr 10 15:47:43 BST 2007


அன்புடையீர்,

இத்தகைய  மடல்களை  அனுப்புவதைத் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி.
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070410/729d1641/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list