[உபுண்டு தமிழகம்]TUNE RFC

amachu shriramadhas at gmail.com
Tue Nov 28 18:23:54 GMT 2006


On Tue, 2006-11-28 at 23:07 +0530, Ramanraj K wrote:
> Tamil has a very hoary past, and it would be most fitting to 
> compile a complete list of Tamil chars, and give them a suitable
> place 
> in the unicode standard.  

I was referring to one of the pdf document (in that URL) and found place
(hexadecimal value) been given to traditional ளை, லை, ணா etc., 

I use those while writing even now.. would u believe.. and I was feeling
gr8 to see that.. How to include them in fonts etc.,

I dunno! :-(


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list