[உபுண்டு தமிழகம்]Copyright notice - தமிழாக்கம் சரியா?

amachu shriramadhas at gmail.com
Sat Nov 25 17:51:42 GMT 2006


On Sat, 2006-11-25 at 23:00 +0530, Ramanraj K wrote:
> I would prefer a simple symbol - a slash over the ©to indicate that
> there is no copyright ;) 
> 

மிகச்சரி.. :-)


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list