[உபுண்டு தமிழகம்] SKIM - KUBUNTU

amachu shriramadhas at gmail.com
Fri Nov 24 20:07:06 GMT 2006


1) K-Menu --> System --> Language Support
* Choose Tamil --> Apply
2) KDE Menu --> Adept Manager --> Ensure, i) scim-tables-additional
ii) scim-modules-table are installed.
3) KDE Menu --> System konsole --> skim -d -f
4) SKIM --> Configure --> General SCIM --> Panel Program:
scim-panel-kde, Config Module: kconfig
5) 75custom-scim_init in /etc/X11/Xsession.d
& added 4 lines.
export XMODIFIERS="@im=SCIM"
export GTK_IM_MODULE="scim"
export XIM_PROGRAM="scim -d"
export QT_IM_MODULE="scim" 
6) SKIM Configure --> X Window - Start skim automatically when  KDE
Starts.


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list