[உபுண்டு தமிழகம்]Tamil in Kubuntu.

amachu shriramadhas at gmail.com
Fri Nov 24 15:50:53 GMT 2006


On Fri, 2006-11-24 at 20:53 +0530, Jerre Louis wrote:
> please help me.

சிறிது பொறுத்திருங்கள்.. இது குறித்து பதிலளிக்க..


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
More information about the Ubuntu-tam mailing list