[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 9

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Dec 25 01:55:14 GMT 2006


போன்றி =emulator


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061225/828e548f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list