[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 10 - இயங்குத் தளம்

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Tue Dec 26 01:24:41 GMT 2006


இயங்குத் தளம் - Operating Sysytem

கணினியின் "இயக்கத்திற்கு" அவசியமாய்/ அடிப்படையாய் இருப்பதால் இயங்குத் தளம்.

உதாரணம்:  உபுண்டு இயங்குத் தளம், விண்டோஸ் இயங்குத் தளம்

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061226/83eb952d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list