[உபுண்டு தமிழகம்]TUNE RFC

amachu shriramadhas at gmail.com
Fri Dec 8 17:34:23 GMT 2006


On Thu, 2006-12-07 at 06:06 +0530, Ramanraj K wrote:
> Could you please 
> verify it?
> 

சிறிது கால அவகாசம் கொடுங்கள்..


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list