[உபுண்டு தமிழகம்] TUNE RFC

Ramanraj K ramanraj.k at gmail.com
Thu Dec 7 00:36:00 GMT 2006


Ramanraj K wrote:
> Anyway, the sort order is set in the DUCET at 
> http://www.unicode.org/Public/UCA/4.1.0/allkeys.txt If that is amended 
> suitably, sorting could be done without even any complicated locale 
> settings....
I ran `grep "TAMIL" allkeys.txt > patch.txt` and rearranged the 
characters in the order that appears to be correct. Could you please 
verify it?

0BF3 ; [*03AD.0020.0002.0BF3] # TAMIL DAY SIGN
0BF4 ; [*03AE.0020.0002.0BF4] # TAMIL MONTH SIGN
0BF5 ; [*03AF.0020.0002.0BF5] # TAMIL YEAR SIGN
0BF6 ; [*03B0.0020.0002.0BF6] # TAMIL DEBIT SIGN
0BF7 ; [*03B1.0020.0002.0BF7] # TAMIL CREDIT SIGN
0BF8 ; [*03B2.0020.0002.0BF8] # TAMIL AS ABOVE SIGN
0BFA ; [*03B3.0020.0002.0BFA] # TAMIL NUMBER SIGN
0B82 ; [.0000.0120.0002.0B82] # TAMIL SIGN ANUSVARA
0BF9 ; [.0F4A.0020.0002.0BF9] # TAMIL RUPEE SIGN
0BE6 ; [.0F62.0020.0002.0BE6][.0000.018C.0002.0BE6] # TAMIL DIGIT ZERO
0BE7 ; [.0F63.0020.0002.0BE7][.0000.018C.0002.0BE7] # TAMIL DIGIT ONE
0BE8 ; [.0F64.0020.0002.0BE8][.0000.018C.0002.0BE8] # TAMIL DIGIT TWO
0BE9 ; [.0F65.0020.0002.0BE9][.0000.018C.0002.0BE9] # TAMIL DIGIT THREE
0BEA ; [.0F66.0020.0002.0BEA][.0000.018C.0002.0BEA] # TAMIL DIGIT FOUR
0BEB ; [.0F67.0020.0002.0BEB][.0000.018C.0002.0BEB] # TAMIL DIGIT FIVE
0BEC ; [.0F68.0020.0002.0BEC][.0000.018C.0002.0BEC] # TAMIL DIGIT SIX
0BED ; [.0F69.0020.0002.0BED][.0000.018C.0002.0BED] # TAMIL DIGIT SEVEN
0BEE ; [.0F6A.0020.0002.0BEE][.0000.018C.0002.0BEE] # TAMIL DIGIT EIGHT
0BEF ; [.0F6B.0020.0002.0BEF][.0000.018C.0002.0BEF] # TAMIL DIGIT NINE
0BF0 ; [*0EC9.0020.0002.0BF0] # TAMIL NUMBER TEN
0BF1 ; [*0ECA.0020.0002.0BF1] # TAMIL NUMBER ONE HUNDRED
0BF2 ; [*0ECB.0020.0002.0BF2] # TAMIL NUMBER ONE THOUSAND
0B85 ; [.1950.0020.0002.0B85] # TAMIL LETTER A
0B86 ; [.1951.0020.0002.0B86] # TAMIL LETTER AA
0BBE ; [.1973.0020.0002.0BBE] # TAMIL VOWEL SIGN AA
0B87 ; [.1952.0020.0002.0B87] # TAMIL LETTER I
0BBF ; [.1974.0020.0002.0BBF] # TAMIL VOWEL SIGN I
0B88 ; [.1953.0020.0002.0B88] # TAMIL LETTER II
0BC0 ; [.1975.0020.0002.0BC0] # TAMIL VOWEL SIGN II
0B89 ; [.1954.0020.0002.0B89] # TAMIL LETTER U
0BC1 ; [.1976.0020.0002.0BC1] # TAMIL VOWEL SIGN U
0B8A ; [.1955.0020.0002.0B8A] # TAMIL LETTER UU
0BC2 ; [.1977.0020.0002.0BC2] # TAMIL VOWEL SIGN UU
0B8E ; [.1956.0020.0002.0B8E] # TAMIL LETTER E
0BC6 ; [.1978.0020.0002.0BC6] # TAMIL VOWEL SIGN E
0B8F ; [.1957.0020.0002.0B8F] # TAMIL LETTER EE
0BC7 ; [.1979.0020.0002.0BC7] # TAMIL VOWEL SIGN EE
0B90 ; [.1958.0020.0002.0B90] # TAMIL LETTER AI
0BC8 ; [.197A.0020.0002.0BC8] # TAMIL VOWEL SIGN AI
0B92 ; [.1959.0020.0002.0B92] # TAMIL LETTER O
0BCA ; [.197B.0020.0002.0BCA] # TAMIL VOWEL SIGN O
0B93 ; [.195A.0020.0002.0B93] # TAMIL LETTER OO
0BCB ; [.197C.0020.0002.0BCB] # TAMIL VOWEL SIGN OO
0B94 ; [.195B.0020.0002.0B94] # TAMIL LETTER AU
0BCC ; [.197D.0020.0002.0BCC] # TAMIL VOWEL SIGN AU
0B92 0BD7 ; [.195B.0020.0002.0B94] # TAMIL LETTER AU
0BC6 0BBE ; [.197B.0020.0002.0BCA] # TAMIL VOWEL SIGN O
0BC6 0BD7 ; [.197D.0020.0002.0BCC] # TAMIL VOWEL SIGN AU
0BD7 ; [.197F.0020.0002.0BD7] # TAMIL AU LENGTH MARK
0BC7 0BBE ; [.197C.0020.0002.0BCB] # TAMIL VOWEL SIGN OO
0B83 ; [.194F.0020.0002.0B83] # TAMIL SIGN VISARGA
0BCD ; [.197E.0020.0002.0BCD] # TAMIL SIGN VIRAMA
0B95 ; [.195C.0020.0002.0B95] # TAMIL LETTER KA
0B99 ; [.195D.0020.0002.0B99] # TAMIL LETTER NGA
0B9A ; [.195E.0020.0002.0B9A] # TAMIL LETTER CA
0B9E ; [.1960.0020.0002.0B9E] # TAMIL LETTER NYA
0B9F ; [.1961.0020.0002.0B9F] # TAMIL LETTER TTA
0BA3 ; [.1962.0020.0002.0BA3] # TAMIL LETTER NNA
0BA4 ; [.1963.0020.0002.0BA4] # TAMIL LETTER TA
0BA8 ; [.1964.0020.0002.0BA8] # TAMIL LETTER NA
0BAA ; [.1966.0020.0002.0BAA] # TAMIL LETTER PA
0BAE ; [.1967.0020.0002.0BAE] # TAMIL LETTER MA
0BAF ; [.1968.0020.0002.0BAF] # TAMIL LETTER YA
0BB0 ; [.1969.0020.0002.0BB0] # TAMIL LETTER RA
0BB2 ; [.196B.0020.0002.0BB2] # TAMIL LETTER LA
0BB5 ; [.196E.0020.0002.0BB5] # TAMIL LETTER VA
0BB3 ; [.196C.0020.0002.0BB3] # TAMIL LETTER LLA
0BB4 ; [.196D.0020.0002.0BB4] # TAMIL LETTER LLLA
0BB1 ; [.196A.0020.0002.0BB1] # TAMIL LETTER RRA
0BA9 ; [.1965.0020.0002.0BA9] # TAMIL LETTER NNNA
0B9C ; [.195F.0020.0002.0B9C] # TAMIL LETTER JA
0BB6 ; [.196F.0020.0002.0BB6] # TAMIL LETTER SHA
0BB7 ; [.1970.0020.0002.0BB7] # TAMIL LETTER SSA
0BB8 ; [.1971.0020.0002.0BB8] # TAMIL LETTER SA
0BB9 ; [.1972.0020.0002.0BB9] # TAMIL LETTER HA
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: patch.txt
Url: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061207/c3d89bab/attachment.txt 


More information about the Ubuntu-tam mailing list