[உபுண்டு தமிழகம்]சுழியில் உபுண்டு கையேடு...

Ramanraj K ramanraj.k at gmail.com
Thu Dec 7 00:37:36 GMT 2006


amachu wrote:
> On Tue, 2006-12-05 at 10:31 +0530, Ramanraj K wrote:
>   
>> Returned:
>> <quote>
>> MoinMoin Configuration Error 
>>     
>
> மன்னிக்கவும்..
>
> http://nrcfosshelpline.in/Suzhi/
>
> மேற்கண்ட இணைப்பு துணைபுரிய வேண்டும்.
>   
I was not able to access it.  Is it that one needs to login to view the 
page?
>
>   
More information about the Ubuntu-tam mailing list