[உபுண்டு தமிழகம்]சுழியில் உபுண்டு கையேடு...

amachu shriramadhas at gmail.com
Tue Dec 5 16:20:59 GMT 2006


On Tue, 2006-12-05 at 10:31 +0530, Ramanraj K wrote:
> Returned:
> <quote>
> MoinMoin Configuration Error 

மன்னிக்கவும்..

http://nrcfosshelpline.in/Suzhi/

மேற்கண்ட இணைப்பு துணைபுரிய வேண்டும்.


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list