Onderwerp : Evolution

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Sep 20 07:30:37 BST 2008


On Sat, 20 Sep 2008, Dieter wrote:

> Gebruikt iemand news?

Verbeterd ;)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080920/58eac597/attachment.pgp