[உபுண்டு_தமிழ்]விவேகானந்தா வித்தியாலயா பள்ளி அறிவியல் கண்காட்சியில் உபுண்டு லினக்ஸ் அறிமுகம்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Nov 11 10:03:13 GMT 2009


2009/11/11 Yogesh <yogeshg1987 at gmail.com>:
> Dnt mistake me but  சொடுக்கவும் is a bit funny.. No offense. :) Something
> like கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு செல்லவும் or இந்த வலை தளத்திற்கு செல்லவும் might
> make an idiot like me stop laughing.

 it is direct translation of click here.

thivaa
-- 
My blogs: [all in Tamil]
http://anmikam4dumbme.blogspot.com/
http://chitirampesuthati.blogspot.com/ photo blog now with english text too!
http://kathaikathaiyaam.blogspot.com/

BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list