[உபுண்டு_தமிழ்]கோளங்கரம்

sivaji j.g sivaji2009 at gmail.com
Wed May 6 16:07:34 BST 2009


2009/5/5 Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:
> Quoting "கா. சேது | K. Sethu" <skhome at gmail.com>:
>
>>
> முந்தையதை புதியதிற்கு வழியனுப்புமாறு சிவாஜியிடம் முன்னமே கேட்டுக்
> கொண்டுள்ளேன். விரைவில் செய்து தருவார். சுட்டியமைக்கு நன்றி.

I think its fine now.-- 
Thanks a lot
-----------------------------------------
http://ubuntuslave.blogspot.com/


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list