[உபுண்டு_தமிழ்]இணையத்தில் இணையலாம்

amachu amachu at ubuntu.com
Sat Mar 14 19:08:18 GMT 2009


On Fri, 2009-03-13 at 21:39 +0530, தங்கமணி அருண் wrote:
> 
> கடந்த வார உரையாடலை இந்த இணைப்பை சொடுக்கி பார்க்கலாம்,

அருண்,

நாம் முன்னர் விக்கியில் வாராந்திர சந்திப்புகளின் சாராம்சத்தை தொகுத்து
தருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தோம்.

மீண்டும் அத்தகைய முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090315/c36be1c8/attachment-0001.pgp 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list