[உபுண்டு_தமிழ்]திருக்கோணமலையில் FOSS கருத்தரங்கு.

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Thu Apr 16 08:17:45 BST 2009


ஒருவாறாக, ;-)

http://tamilgnu.blogspot.com/2009/04/blog-post.html

வேண்டிய திருந்த்தங்களைச் செய்துகொள்ளுங்கள்.

-மு. மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090416/fa1690b3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list