[உபுண்டு_தமிழ்]இலவச மின்னெழுத்துக்கள் - யுனிகோடு இருக்கா?

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed May 28 02:21:18 BST 2008


On Sunday 25 May 2008 10:47:35 Tirumurti Vasudevan wrote:
> இதுதான் என்று நினைக்கிறேன்
>
> Modular Infotech Pvt Ltd, Pune
> Tamil Open Type Fonts

எங்கே?

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list