[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04 தமிழ் எழுத்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Thu May 22 06:04:20 BST 2008


2008/5/21 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

>
> டெபியனில் மேற்காணும் வழிகள் தெளிவாக தெரிய வழிவகுக்கிறதா? நானும்
> பார்த்துவிட்டு சொல்கிறேன்.
>
>
வழி வகுக்கிறது.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080522/1c2c467f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list