[உபுண்டு_தமிழ்]கேபசூ நான்கின் மொழிபெயர்ப்புதவி பயன்பாடு கெய்டர்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Mon Mar 31 04:02:34 BST 2008


வணக்கம்,

கெய்டர் ஒரு அறிமுகம்:
http://techbase.kde.org/?title=Projects/Summer_of_Code/2007/Projects/KAider/Introduction

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080331/8fe19088/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list