[உபுண்டு_தமிழ்]காபிலெப்ட் ஒரு அறிமுகம்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Fri Mar 28 05:13:39 GMT 2008


காபிலெப்ட் ஒரு அறிமுகம்..

http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ta.html

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080328/91679fa2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list