[உபுண்டு_தமிழ்]தமிழ்க் கணிமைக் காலக்கோடு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Sat Mar 1 03:49:48 GMT 2008


2008/2/29 M.Mauran | மு.மயூரன் <mmauran at gmail.com>:

> தொடுப்பு:
>
>
> http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%81
>
>
>
இவை இறங்கு வரிசையில் இருப்பது நல்லது :-)

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080301/80647d2e/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list