[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04ம் தமிழும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Mon Apr 28 09:18:26 BST 2008


http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=HardyHeron

எமது முதற்கட்ட அனுபவங்கள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பக்கத்தில் உள்ளன.

-- ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080428/ce43d8a1/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list