[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] Anybody tried remastering ubuntu 7.10

Muguntharaj Subramanian mugunth at gmail.com
Wed Apr 23 18:07:01 BST 2008


2008/4/23 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com>:

>
> >
> >
> இதனை செய்து மாதந்நதோறும் நடைபெறும் குனு லினக்ஸ் பயிற்சி வகுப்பில்
> பயன்படுத்திய அனுபவத்திலுந்தான் உரைக்கிறேன்.
>

என் அனுபவம் புதுமை போல் இருக்கிறது ;)

நீங்கள் screen shots களுடன் ஒரு கட்டுரை எழுதினால் என்னைப் போல்
முயற்சிப்போர்க்கு உபயோகமாக இருக்கும்.

-முகுந்த்
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 

http://mugunth.blogspot.com
http://thamizha.com
http://tamilblogs.com


-- 
http://webspace2host.com
"Your friendly hosting provider"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080423/cbb52e11/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list