[உபுண்டு_தமிழ்]Hardy beta இல் தமிழ் எழுத்துக்கள் தெளிவாக உள்ளனவா?

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Tue Apr 15 16:39:47 BST 2008


Hardy beta இல் தமிழ் எழுத்துக்கள் தெளிவாக உள்ளனவா?

Apps are rendering Tamil characters well. But appearance seems very poor and
blurred.

-M.Mauran
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080415/658e6ade/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list