[உபுண்டு_தமிழ்]கட்ஸிக்கு மேம்படுத்த...

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Oct 29 11:25:59 GMT 2007


உண்மைதான்
திவா

On 10/29/07, M.Mauran | மு.மயூரன் <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> கட்சியில் இணைய வேகம் மந்தமாக இருப்பதாகவும், இந்தப்பிரச்சினை பலருக்கும்
> இருப்பதாகவும் நண்பர் ஒருவர் மின்னஞ்சல் இட்டிருந்தார்.
> உண்மையா?
>
> -மு.மயூரன்
>

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20071029/2f622f9b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list