[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் - தமிழாக்கம்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu May 31 03:51:59 BST 2007


புதுப்பிக்கப் பட்ட கோப்பு இணைக்கப் படுள்ளது.. இரண்டு/ மூன்று நாட்களில்
பூர்த்தி செய்கிறேன்..

நன்றி..

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070531/620f89d5/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ta.po
Type: application/octet-stream
Size: 33115 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070531/620f89d5/attachment-0001.obj 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list