[உபுண்டு_தமிழ்]ஸ்கிம் - தமிழாக்கம்..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed May 30 04:11:19 BST 2007


வணக்கம்,

இத்துடன் ta.po இணைத்துள்ளேன். இது SKIM க்கானது.

ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சரங்கள் தமிழாக்கப் பட்டு உள்ளன.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
http://amachu.net

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ta.po
Type: application/x-gettext
Size: 30251 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070530/ee7421ef/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list